Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/12024-2/
Export date: Sat Aug 20 2:28:56 2022 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 6/2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –


Zielony Pierścień Tarnowa


 działające na terenie gmin:


Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:


- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 000,00 zł.


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 600 000,00 zł


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:


od 19 lutego 2020 r. do 3 marca 2020  r.


Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 19 lutego do 2 marca 2020 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 3 marca 2020 r. do godziny 14.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 3 marca 2020 r. (wtorek)
o godz. 14:30.


Zakres tematyczny operacji:


Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.


Cel szczegółowy 1.1 Wzrost liczby nowopowstałych firm.


Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.


Wskaźnik produktu:


Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 12 sztuk,
w tym:


Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,


Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu - 1 sztuka.


 


Warunki udzielania wsparcia:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).

 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.

 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).

 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


Kryteria wyboru operacji:


Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD - www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.


Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:
 • 10 punktów z 20 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - http://www.prow.malopolska.pl/


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).

 2. Biznes Plan wraz z załącznikami.

 3. Szczegółowy opis operacji.


 


Wykaz dokumentów dodatkowych:
 1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych. 1. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 2. Informacje dodatkowe.


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.


 


Opublikowano w dniu: 05.02.2020 r.


 

do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE 6_2020 premie

 
Post date: 2020-02-06 11:49:41
Post date GMT: 2020-02-06 11:49:41