Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/2-stopien-zagrozenia-dla-poziomu-pylu-pm10-3/
Export date: Tue Jun 25 14:57:11 2024 / +0000 GMT

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu


Obszar: Tarnów, Nowy Sącz, krakowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, suski, wadowicki


 INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 28.03.2020 r. godz. 10.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 10.00 dnia 28.03.2020 r. do godz. 24.00 dnia  28.03.2020 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 28.03.2020 r. i na dzień 29.03.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz na podstawie wyników pomiarów
Dzień 28.03.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 28.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Tarnów i Nowy Sącz, powiaty: krakowski, nowotarski, nowosądecki, oświęcimski, suski, wadowicki,
  Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 28.03.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 275 900  
Dzień 29.03.2020 r.
  Na podstawie wyników pomiarów, prognoz meteorologicznych oraz prognozy wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), w dniu 29.03.2020 r., nie przewiduje się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

             


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności

·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), ·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), ·     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, ·     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.


Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: -  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, -  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: -  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 28.03.2020 r. godz. 10.00
Podstawa prawna ·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ·      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych ·      Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ·      Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 
Post date: 2020-03-30 07:03:55
Post date GMT: 2020-03-30 07:03:55