OBWIESZCZENIE

30 sierpnia 2019

Nasz znak: GPN.6733.5.2019                                                     Wietrzychowice 30.08.2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wydane w dniu 30.08.2019 r. Postanowienie prostujące błąd pisarski w decyzji Nr 1/2019  z dnia 16.05.2019r znak: GPN.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającej na rzecz Gminy Wietrzychowice lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1335 K na dz. nr 449 i 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pok. nr 6  codziennie w godzinach  pracy urzędu.

Data wywieszenia obwieszczenia: 30.08.2019 r.

OBWIESZCZENIE

16 maja 2019

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)

                                            zawiadamiam, że

na wniosek inwestora:     GMINA WIETRZYCHOWICE

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

16.05.2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Wietrzychowice decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

na budowę sieci napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1335 K na dz. nr 449 i 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pok. nr 6  codziennie w godzinach  pracy urzędu.

Od  niniejszej decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wietrzychowice
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2018r. poz. 2096)  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                        WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

W załączeniu:

Obwieszczenie

 

 

OBWIESZCZENIE

30 kwietnia 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

podaje do wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1335K na dz. nr 449 i 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice.

W ciągu 14 dni od wywieszenia obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy  pokój nr 6 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy.

 

                                                       WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

 

OBWIESZCZENIE

22 sierpnia 2018

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 108 ust.1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz.U. z 2017r. poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

                                            zawiadamiam, że

na wniosek inwestora:     GMINA WIETRZYCHOWICE

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

  1. W dniu 22.08.2018r. została wydana przez Wójta Gminy Wietrzychowice decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

na budowę sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1335K na dz. nr 449 i 682 w miejscowości Wola Rogowska wraz z siedmioma stanowiskami słupowymi i montażem pięciu sztuk lamp ulicznych typu LED na dz. nr 449 oraz zabudowa rozdzielni zabezpieczająco-sterującej z zegarem astronomicznym na dz. nr 682 w miejscowości Wola Rogowska.

W związku z powyższym od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie  za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji, w Urzędzie Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice lub przesłać pocztą na wskazany adres.

Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Według art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                   WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

mgr Tomasz Banek

-/-