ZAWIADOMIENIE

13 września 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Kanalizacyjnych w Wietrzychowicach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z istniejącej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 393/1 obręb Wietrzychowice.


Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOWIE

23 marca 2021

Starostwo Powiatowe w Tarnowie zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, parter, sala nr 11 (wejście od strony parkingu wewnętrznego) w terminie od dnia 12.04.2021r. do dnia 30.04.2021r., w godzinach od 8:00 do 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Wietrzychowice obręby: Demblin, Jadowniki Mokre, Jagodniki, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice, Wola Rogowska

Do pobrania:

Treść zawiadomienia (pdf.)

ZAWIADOMIENIE

22 marca 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Stara Kisielina w km 1+ 340 rurociągu wodociągowego w rurze ochronnej średnicy 160 mm oraz kabli energoelektrycznych zasilających i sterowniczych pod dnem cieku, metodą przewiertu sterowanego, na działkach nr 485/7, 486/2 i 531 obręb 0001 Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice.


XVII SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

19 czerwca 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz.713)

zwołuję XVII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się 29 czerwca 2020 r.  o godz. 13:00 w sali GOK w Wietrzychowicach.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału publiczności, kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów.

Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2019r. będą wpuszczani pojedynczo na czas zadawania pytań.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 19
marca 2020 r.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy gminy Wietrzychowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
a. przedstawienie raportu
b. debata nad raportem
c. uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wietrzychowice
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i
zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Wietrzychowice,

  b. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady
Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok,
c. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wietrzychowice za 2019
rok
 d. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
 e. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
f. uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy
Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwala budżetowa gminy
Wietrzychowice na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Wielkich
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie.
13. Podjecie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Koalicję Polska Wolna od 5G.
16. Zapytania i wnioski sołtysów.
17. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
18. Wolne wnioski i zapytania radnych.
19. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Moskal

 

 

XVI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

11 marca 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.)

zwołuję XVI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji,

która odbędzie się 19 marca 2020 r. w sali GOK w Wietrzychowicach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal