Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-zamiarze-rozpoczecia-przebudowy-drog-gminnych-i-mozliwosci-zglaszania-zainteresowania-udostepnieniem-kanalu-technologicznego-2/
Export date: Mon Mar 27 9:53:18 2023 / +0000 GMT

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

  1. Jadowniki Mokre         działka Nr 724

  2. Jadowniki Mokre         działka Nr 1453/1

  3. Wietrzychowice          działka Nr 556

  4. Wietrzychowice          działka Nr 557

  5. Wietrzychowice          działka Nr 558

  6. Wietrzychowice          działka Nr 559

  7. Miechowice Wielkie    działka Nr 843


Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice


Wietrzychowice 19


33-270 Wietrzychowice


Woj. Małopolskie


Tel/fax  14 6418045


Jednocześnie  wyjaśnia się, że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego

  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie  udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym  mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja  zostaje umieszczona na stronie  internetowej zarządcy dróg arch.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka  18/20,  01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .

 

Wójt Gminy Wietrzychowice


/ - / mgr Tomasz Banek


 
Powyższa informacja została zamieszczona dn. 12.02.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod linkiem:
Post date: 2018-02-12 11:10:43
Post date GMT: 2018-02-12 11:10:43