Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/obwieszczenie-2/
Export date: Fri Apr 19 9:14:09 2024 / +0000 GMT

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE


podaje do wiadomości, że w dniu 27 lipca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

na budowie sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1335K na dz. nr 449 i 682 w miejscowości Wola Rogowska wraz z siedmioma stanowiskami słupowymi i montażem pięciu sztuk lamp ulicznych typu LED na dz. nr 449 oraz zabudowa rozdzielni zabezpieczająco-sterującej z zegarem astronomicznym na dz. nr 682 w miejscowości Wola Rogowska.

W ciągu 14 dni od wywieszenia obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy  pokój nr 6 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE
Post date: 2018-07-27 09:30:56
Post date GMT: 2018-07-27 09:30:56