Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/obwieszczenie-7/
Export date: Mon Dec 11 12:03:31 2023 / +0000 GMT

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)

                                            zawiadamiam, że

na wniosek inwestora:     GMINA WIETRZYCHOWICE

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

16.05.2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Wietrzychowice decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

na budowę sieci napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1335 K na dz. nr 449 i 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pok. nr 6  codziennie w godzinach  pracy urzędu.

Od  niniejszej decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wietrzychowice
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2018r. poz. 2096)  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                        WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

W załączeniu:

Obwieszczenie

 

 
Post date: 2019-05-16 08:55:22
Post date GMT: 2019-05-16 08:55:22