Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-14/
Export date: Mon Dec 11 21:59:01 2023 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.


1.      Przedmiot i cel konsultacji:

  • Przedstawienie projektu „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.

  • Projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice arch.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wójt – Ogłoszenia.


2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  •  rozpoczęcie konsultacji:  06.11.2018 r.

  • zakończenie konsultacji: 13.11.2018 r. do godz. 15.00.


3.      Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

  •  konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,

  • opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 13.11.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19,

  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.


USC.426.13.2018

Wietrzychowice, dn. 06.11.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice


/ - / mgr Tomasz Banek


Do pobrania:Post date: 2018-11-06 07:38:42
Post date GMT: 2018-11-06 07:38:42