Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-27/
Export date: Mon Jun 24 13:26:36 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”.

 1. Wymagania niezbędne: • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie średnie lub wyższe,

 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 • umiejętność  pracy z osobami starszymi,

 • umiejętność bycia liderem, przywódcą,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

 • umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni,

 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło. 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Opieka na działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

 1. Warunki pracy • umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 80 godzin miesięcznie),

 • miejsce wykonywania zlecenia - Miechowice Wielkie 38; 33-270 Wietrzychowice. 1. Wymagane dokumenty: • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19.07. 2019 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: "Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora": osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119".
Post date: 2019-07-09 10:33:01
Post date GMT: 2019-07-09 10:33:01