Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-30/
Export date: Mon Mar 4 7:24:51 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Zakład  Eksploatacji  Urządzeń  Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń.

Miejsce pracy: Stacja Uzdatniania Wody  w Wietrzychowicach  oraz teren działania zakładu

Umowa na zastępstwo


I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Wykształcenie: minimum zawodowe, mile widziane średnie techniczne

 7. Prawo jazdy kat. B i T.


II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 4. Mile widziane dodatkowe uprawnienia: spawacza, elektryczne.

 5. Punktualność i dyspozycyjność, możliwość pracy  w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.


III. Główny zakres obowiązków:

 1. Konserwacje maszyn i urządzeń wodociągowych w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy

 2. Płukanie filtrów

 3. Odczytywanie wodomierzy

 4. Utrzymanie porządku na terenie Stacji Uzdatniania wody oraz w jej otoczeniu

 5. Wykonywanie drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na SUW oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy.

 6. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.


IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV- życiorys z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.

 2. List motywacyjny.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

 5. Kopie świadectw pracy.

 6. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 10. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Konserwator maszyn i urządzeń w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach."


V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  12 sierpnia 2019 do godz.  12:00 w siedzibie Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, adres: 33-270 Wietrzychowice 187. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Post date: 2019-08-06 12:06:19
Post date GMT: 2019-08-06 12:06:19