Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-4/
Export date: Fri Sep 30 15:13:24 2022 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane
|w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenia za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, wyłączeniem jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288zł.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową mogą składać wnioski w GOPS w Wietrzychowicach w godzinach pracy Ośrodka w terminie od 17.07.2017r – 21.07.2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 
Post date: 2017-07-14 06:44:52
Post date GMT: 2017-07-14 06:44:52