Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-naborze-52020/
Export date: Fri Apr 19 8:51:26 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2020


 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- zachowania dziedzictwa lokalnego objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

 • do 70%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 100 003,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 10 do 24 lutego 2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 10 do 23 lutego 2020 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30), w dniu 24 lutego 2020 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 lutego 2020 r . (poniedziałek)
o godz. 12:00.


Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR

Cel szczegółowy: 3.2 Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów.

Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie zabytków.

 

Wskaźnik produktu:

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii: 2 sztuki.

 

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).

 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.

 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).

 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD - www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,

 • 8 punktów z 16 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania  w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach
  oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).

 2. Szczegółowy opis operacji.


Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

 2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 3. Informacje dodatkowe.


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Opublikowano w dniu: 27.01.2020 r.
Do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE 5_2020
Post date: 2020-01-31 10:16:24
Post date GMT: 2020-01-31 10:16:24