Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ruszyl-projekt-mlodzi-wykwalifikowani-z-powerem/
Export date: Tue Jul 23 23:13:18 2024 / +0000 GMT

RUSZYŁ PROJEKT "MŁODZI, WYKWALIFIKOWANI Z POWEREM"
Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp. z o.o. wraz z Fundacją Instytut Edukacji rozpoczął realizacje projektu pn. „Młodzi, wykwalifikowani z POWEREM!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupę docelową (GD) stanowić będą:
a) osoby bierne zawodowo (100% GD, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn);
b) osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich położonych poza ZIT (100% GD, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn);
c) osoby o niskich kwalifikacjach (60% GD, w tym 21 kobiet i 15 mężczyzn);
d) osoby niepełnosprawne (10% GD, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn).

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa małopolskiego, w tym jeden z powiatów: gorlicki, nowosądecki, tarnowski, brzeski;
b) jest osobą zamieszkującą tereny wiejskie (DEGURBA kategoria 3) położone poza ZIT;
c) jest osobą bierną zawodowo w wieku 15-29 lat;
d) jest osobą z kategorii NEET;
e) nie jest osobą należącą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj. grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER;
f) nie jest uczestnikiem innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) realizowanego w tym samym czasie w ramach PO WER

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupy docelowe określone w kryterium dostępu 1.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 60 osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami 6, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych poza ZIT w powiatach gorlicki, nowosądecki, tarnowski, brzeski (zgodnie z KC), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy realizowanych w ramach programu zawodowo - edukacyjnego obejmującego: identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego - IPD, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, w terminie 01.03.2020-31.03.2021r.

Post date: 2020-07-14 07:13:07
Post date GMT: 2020-07-14 07:13:07