Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/rzadowy-program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-rok-2021/
Export date: Mon Jun 24 13:46:14 2024 / +0000 GMT

Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021
Świadczenie w formie posiłku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2021 może być przyznane osobom spełniającym warunki oraz kryterium do otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 1 051,50 zł, a w przypadku rodziny 792,00 zł na podstawie Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Świadczenie pieniężne z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 może być przyznane osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150% kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 051,50 zł, a w przypadku rodziny – 792,00 zł na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 -2023. Gmina Wietrzychowice na realizację Rządowego Programu na 2021 rok uzyskała dotację w wysokości 18 513 zł. Całkowity koszt programu na rok 2021 wynosi 48 513 zł.

Post date: 2021-01-14 11:04:12
Post date GMT: 2021-01-14 11:04:12