Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/struktura-organizacyjna-urzedu-gminy/
Export date: Sun Jul 14 19:02:01 2024 / +0000 GMT

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY 1. Kierownictwo Urzędu: • Wójt (W),

 • Zastępca Wójta (Z)

 • Sekretarz Gminy (S),

 • Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego (F)” 1. Referaty:


Referat Finansowo-Księgowy (FK):
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej (oświata)

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej (oświata)


 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PO):
 • Kierownik referatu – stanowisko ds. gospodarki odpadami, podatków i opłat lokalnych

 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 • Stanowisko ds. obsługi kasowej


 

 1. Jednoosobowe stanowiska pracy do spraw: • Organizacyjno-Administracyjnych, Działalności Gospodarczej, Bezrobocia i BHP (OA),

 • Obsługi Rady Gminy, Archiwista (OR),

 • Spraw Obywatelskich i Wojskowych, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Kancelaria Niejawna – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pełnomocnik Ochrony (SOC),

 • Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej (GPN),

 • Zamówień Publicznych i Inwestycji (ZPI),

 • Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Podziału Nieruchomości oraz Gospodarki Wodnej (GK),

 • Ochrony Środowiska, Drogownictwa, Rolnictwa i Spraw Przeciwpowodziowych (ŚDR),

 • Urząd Stanu Cywilnego, (USC),

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obsługa informatyczna (ABI),

 • Radca Prawny,

 • Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

 • Oświaty (OŚ). 1. Stanowiska       i obsługi: • pomoc administracyjna,

 • kierowca autobusu,

 • sprzątaczka,

 • robotnik gospodarczy,

 • opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły).


Zakresy obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi będą przydzielane indywidualnie poszczególnym pracownikom w zakresach czynności.”

 

DO KOMPETENCJI WÓJTA GMINY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych
  z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

 • powoływanie Zastępcy Wójta,

 • występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy (Głównego Księgowego Budżetu),

 • zatrudnienie Sekretarza Gminy,

 • powoływanie i nadzór ogólny nad kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,

 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

 • niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego oraz innych uchwał,

 • wydawanie aktów wewnętrznych (zarządzenia, uchwały, instrukcje itp.) oraz przekazywanie uchwał związanych z realizacją budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminach ustawowych,

 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,

 • prowadzenie polityki kadrowej Urzędu,

 • zwoływanie narad i spotkań z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych,

 • wykonywanie i koordynacja realizacji budżetu,

 • nadzorowanie spraw z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

 • koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,

 • nadzorowanie spraw z zakresu zamówień publicznych,

 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie spraw związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy oraz zarządu mieniem komunalnym,

 • nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem
  oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,

 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych o ile Rada Gminy
  nie wyznaczy innego przedstawiciela,

 • koordynowanie wykonania uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań
  w tym zakresie,

 • wykonywanie zadań szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

 • nadzorowanie działalności sołectw i czuwanie nad ich mieniem,

 • przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków oraz nadzór w zakresie postępowania skargowego prowadzonych przez dane stanowisko lub Radę Miejską,

 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: 1. Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,

 2. samodzielnych stanowisk pracy: Radcy Prawnego, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Administratora Bezpieczeństwa Informacji.,

 3. jednostki organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań na rzecz Gminy Wietrzychowice – Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Wietrzychowicach, Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach oraz Szkół i Przedszkoli Publicznych, • prowadzenie nadzoru w zakresie spraw oświatowych, szczególnie związanych z oceną
  i funkcjonowaniem placówek oświatowych i dyrektorów,

 • wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Wójta w przepisach szczególnych.


 

DO KOMPETENCJI ZASTĘPCY WÓJTA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • pełnienie obowiązków Wójta Gminy w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu,

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań na rzecz Gminy Wietrzychowice: 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach,

 2. Instytucji kultury, • współdziałanie z Radą Gminy i Komisjami Rady w zakresie swojego działania,

 • wnioskowanie powoływania osób na stanowiska kierownicze w podległych jednostkach,

 • czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu płac i prawidłowej realizacji budżetu w podległych jednostkach,

 • współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań,

 • współpraca z kierownikiem SGZOZ i nadzorowanie spraw z zakresu ochrony zdrowia,

 • udział w sesjach Rady Gminy,

 • w sytuacji nieobecności Sekretarza wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady lub Przewodniczącego Rady

 • wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta Gminy.”


 

DO ZADAŃ SEKRETARZA GMINY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa
  oraz zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie,

 • opracowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian,

 • opiniowanie zmian regulaminów jednostek organizacyjnych Gminy,

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

 • koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

 • nadzorowanie właściwego stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,

 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,

 • nadzorowanie właściwej organizacji pracy i dyscypliny pracy,

 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

 • opracowywanie i współudział przy opracowywaniu przez inne komórki organizacyjne pod względem merytorycznym projektów uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń porządkowych wydawanych przez Wójta,

 • nadzorowanie przygotowania materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady w zakresie ustalonym przez Wójta,

 • nadzór w zakresie przekazywania do powszechnej wiadomości aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

 • nadzór w zakresie spraw związanych ze skargami i wnioskami obywateli, kontrola prawidłowego oraz terminowego ich załatwiania przez poszczególne komórki organizacyjne,

 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkobierców (testamenty),

 • organizowanie współdziałania z sołectwami, Radą Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy,

 • nadzorowanie spraw w zakresie informacji publicznej w działalności Urzędu Gminy,

 • wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta,

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu z wyjątkiem zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników,

 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia,

 • kompletowanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych
  oraz nadzorowanie terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych,

 • wykonywanie czynności o charakterze notarialnym (poświadczenia, legalizacja dokumentów itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • udostępnianie aktów prawa miejscowego, w tym statutów jednostek organizacyjnych gminy,

 • prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

 • prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych,

 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,

 • prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendów itp. oraz współdziałanie z Komisarzem Wyborczym – pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów,

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednoosobowych stanowisk pracy oraz dokonywanie okresowej oceny,

 • prowadzenie spraw związanych z nadaniem przez Radę Gminy honorowego obywatelstwa Gminy Wietrzychowice i Zasłużony dla Gminy Wietrzychowice,

 • udział w sesjach Rady Gminy,

 • zastępowanie Wójta i Zastępcy Wójta w czasie ich nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu,

 • wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta.


 

DO ZADAŃ SKARBNIKA GMINY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • dokonywanie bieżącej oceny i analizy realizacji budżetu Gminy,

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej,

 • opracowywanie projektu planu wykonawczego budżetu,

 • opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

 • prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,

 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

 • kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,

 • organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomicznej w Gminie,

 • organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

 • wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie:

  1. prowadzenia rachunkowości jednostki,

  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

  3. dokonywania wstępnej kontroli:
-  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • udzielanie kontrasygnaty do czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych dla Gminy,

 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,

 • opracowywanie projektów planów i sprawozdań z wykorzystania funduszy gminnych,

 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej operacji gospodarczych na kontach bilansowych i pozabilansowych budżetu Gminy,

 • wykonywanie obsługi spłat kredytów bankowych, pożyczek i należnych odsetek bankowych wg harmonogramu spłat,

 • opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,

 • opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,

 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi, w tym przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

 • nadzorowanie prawidłowego ustalania należności budżetu,

 • czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,

 • nadzorowanie właściwego i terminowego rozliczania inwentaryzacji,

 • opracowywanie projektów zarządzeń Wójta dotyczących inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, zakładowego planu kont i innych w zakresie gospodarki finansowej,

 • dokonywanie bieżącej kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

 • przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych,

 • współpraca w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,

 • realizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością – jako Kierownik – nad funkcjonowaniem Referatu Finansowo-Księgowego,

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, w tym nadzorowanie prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych,

 • udział w sesjach Rady Gminy,

 • wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta Gminy.


 

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY (SYMBOL „FK”) REALIZUJE W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. W zakresie planowania i realizacji budżetu: • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i gospodarki pozabudżetowej oraz podejmowanie działań zapewniających rytmiczną realizację planu dochodów i wydatków z zachowaniem równowagi budżetowej,

 • opracowywanie układu wykonawczego budżetu gminy,

 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach zmian w budżecie w granicach upoważnień,

 • przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych,

 • dokonywanie okresowych analiz, ocen wykonania budżetu gminy, gospodarki pozabudżetowej,

 • przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz sprawozdania rocznego,

 • nadzór nad opracowaniami i realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych wykonujących budżet gminy. 1. W zakresie wykonywania obsługi finansowo-księgowej Urzędu Gminy i obsługiwanych jednostek organizacyjnych: • dokonywanie kontroli dokumentów księgowych w zakresie formalnym, rachunkowym i pod kątem zgodności z planem finansowym,

 • dokonywanie dekretacji dowodów księgowych,

 • realizacja zobowiązań finansowych Gminy,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej operacji gospodarczych na kontach bilansowych i pozabilansowych budżetu gminy,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej operacji gospodarczych na kontach dochodów i wydatków oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych,

 • ewidencjonowanie składników majątkowych, w tym księgowanie syntetyczne
  i analityczne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • przeprowadzanie inwentaryzacji drogą potwierdzania sald i drogą weryfikacji sald składników aktywów i pasywów nie objętych spisami z natury, rozliczenie inwentaryzacji składników majątku w części dotyczącej księgowego ujęcia wyników,

 • prowadzenie ewidencji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy,

 • prowadzenie spraw płacowych pracowników, realizacja wydatków osobowych, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, nagród rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych,

 • wykonywanie obsługi spłat kredytów bankowych, pożyczek i należnych odsetek bankowych wg harmonogramu spłat,

 • prowadzenie ewidencji nie podatkowych należności budżetowych dotyczących czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wieczystej dzierżawy, dzierżawy mienia gminnego oraz innych należności budżetowych przypisanych,

 • prowadzenie windykacji należności Gminy wynikających z umów cywilno-prawnych,

 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), w tym:

  1. wystawianie faktur VAT,

  2. prowadzenie rejestru sprzedaży wg faktur VAT,

  3. sporządzanie deklaracji VAT-7,

  4. odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego, • współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie wykonywanych remontów kapitalnych i inwestycji, rozliczanie wykonawców i wykonywanych robót pod względem finansowym,

 • dokonywanie wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 • sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu,

 • zarządzanie podatkami i finansami w ramach posiadanych pełnomocnictw,

 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbą i Urzędami Skarbowymi.”


REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH REALIZUJE W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. W zakresie wymiaru, poboru i ewidencji podatków i opłat: • dokonywanie wymiaru podatków, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,

 • prowadzenie rejestru przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych i podatków,

 • prowadzenie ewidencji podatników,

 • przygotowywanie decyzji w sprawach umarzania, odroczeń i rozkładania na raty należności podatkowych,

 • dokonywanie bieżącej aktualizacji zmian geodezyjnych, własnościowych w ewidencji podatkowej,

 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym dokumentacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

 • zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, nieruchomości i podatku leśnego,

 • czuwanie nad zachowaniem powszechności opodatkowania i prawidłową jego realizacją,

 • przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu podatków i opłat,

 • prowadzenie rejestracji spraw w zakresie ulg, umorzeń zobowiązań, odroczeń, rozkładania na raty należności podatkowych oraz innych należności,

 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu zobowiązań podatkowych – odwołań, skarg, wniosków oraz listów,

 • sporządzanie sprawozdań rocznych i kwartalnych dla GUS i innych jednostek zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 • przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatków lo­kalnych stanowiących dochody Gminy,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach, oraz w zakresie dochodowości z gospodar­stwa rolnego, prowadzenie rejestru zaświadczeń,

 • prowadzenie księgowości analitycznej podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,

 • systematyczne kontrolowanie terminowości wpłat podatkowych oraz terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

 • bieżące rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat pieniężnych podatków i opłat lokalnych oraz wyliczanie należnego wynagrodzenia za inkaso sołtysom,

 • rozliczanie inkasenta w zakresie prawidłowości pobierania opłaty targowej,

 • przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód gminy,

 • prowadzenie ewidencji i egzekwowanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych,

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu gminy,

 • pobór należności podatkowych i prowadzenie spraw z zakresu podań i odwołań w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

 • prowadzenie zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowej,

 • stosowanie pomocy publicznej dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbą i Urzędami Skarbowymi,

 • sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu oraz windykacji należności podatkowych,

 • przyjmowanie i kompletowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 • przygotowanie wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz sporządzanie sprawozdań w w/w zakresie,

 • obsługa aplikacji DISTRICTUS-Dopłaty paliwowe dla rolników, a w szczególności:


- wprowadzanie wniosków,

- przygotowanie dokumentów i ich wydruk (decyzje, przelewy, zestawienia),

- prowadzenie rejestru wniosków, faktur i decyzji,

30) wykonywanie innych poleceń służbowych Skarbnika Gminy.

 1. W zakresie obsługi kasowej: • podejmowanie gotówki z rachunków bankowych na zlecenie osób upoważnionych do podpisywania dyspozycji pieniężnych,

 • dokonywanie wypłat z tytułu zatwierdzonych do wypłaty dokumentów (list płac, rachunków, faktur, zaliczek, delegacji służbowych, itp.)

 • dokonywanie wypłat z pogotowia kasowego na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów księgowych,

 • przyjmowanie wpłat do kasy i odprowadzanie gotówki do banku na właściwe rachunki bankowe,

 • sporządzanie raportów kasowych. 1. W zakresie spraw dotyczących gospodarki odpadami: • realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach oraz ustawy o odpadach, w tym przygotowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • zorganizowanie i wdrożenie nowego systemu wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:


- przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracjach,

-przygotowywanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy
  o odpadach,

 • nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych
  z utrzymaniem czystości i porządku,

 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

 • sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,

 • współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

 • prowadzenie systemu ewidencji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • organizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • prowadzenie ewidencji naliczeń, w tym weryfikacja złożonych deklaracji, ewidencji wpłat oraz windykacji należności,

 • opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska, a w szczególności „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

 • przeprowadzanie stosownych kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu aktualizacji weryfikacji rynku gospodarki odpadami oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gminy,

 • udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje określone w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”


 

DO STANOWISKA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA I BHP (SYMBOL „OA”) NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. W zakresie spraw ogólnych i prowadzenia obsługi sekretariatu: • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania sekretariatu,

 • prowadzenie kancelarii Urzędu, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, prowadzenie dziennika podawczego,

 • prowadzenie obsługi techniczno-biurowej narad i zebrań organizowanych przez Wójta,

 • prowadzenie dokumentacji zebrań wiejskich,

 • prowadzenie informacji w zakresie kompetencji i działania organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, udzielanie informacji o trybie załatwiania poszczególnych spraw w Urzędzie,

 • zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

 • prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków,

 • współdziałanie z organami kontroli państwowej (prowadzenie Książki kontroli).

 • przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania i wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń,

 • przygotowywanie umów z tytułu korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych,

 • prowadzenie ewidencji umów cywilno – prawnych dotyczących używania pojazdów
  do celów służbowych wraz ze stwierdzeniem oświadczeń służbowych o używaniu pojazdów,

 • nadzór nad aktualizacją wywieszek informacyjnych,

 • gospodarowanie pieczęciami urzędowymi; zamawianie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji zakupu i kasacji,

 • prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników, zaopatrzenie pracowników w lekturę fachową zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,

 • prowadzenie ewidencji „Księgozbioru”,

 • zapewnienie obsługi i zabezpieczenie łączności telefonicznej na po­trzeby Urzędu, (centrala telefoniczna, fax., telefony komór­kowe)

 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zawierania umów o stażystów,


o pracę dla absolwentów, o prace interwencyjne i publiczne,

 • prowadzenie praktyk uczniowskich. 1. W zakresie spraw kadrowych i BHP: • prowadzenie spraw kadrowych w zakresie gospodarki etatami i funduszem płac,

 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
  z pracownikami, udzielaniem urlopów, zwolnień, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem pracowników,

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego przyjmowanych pracowników i członków ich rodzin oraz wyrejestrowywanie zwalnianych pracowników,

 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

 • prowadzenie listy obecności, ewidencji wyjść w godzinach służbowych w celach prywatnych i służbowych oraz ewidencji delegacji służbowych,

 • wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom oraz członkom ich rodzin,

 • wyrabianie legitymacji służbowych,

 • przygotowywanie wniosków dla celów rentowych i emerytalnych pracowników,

 • opracowywanie sprawozdawczości o stanie zatrudnienia,

 • prowadzenie obsługi socjalnej Urzędu, spraw bhp, ewidencja odzieży ochronnej i roboczej

 • kierowanie pracowników na wstępne i kontrol­ne badania lekarskie,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w dro­dze do i z pracy oraz w pracy. 1. W zakresie działalności gospodarczej: • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegające na zapewnieniu zainteresowanym: 1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

 2. urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek jawnych,

 3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości sądów rejestrowych. • prowadzenie działalności informacyjnej dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 • realizacja zadań wynikających z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności: 1. prowadzenie działalności informacyjnej oraz współdziałanie z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,

 2. powiadamianie właściwych organów o wykonywaniu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami Ustawy,

 3. przekazywanie danych o przedsiębiorcach do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w terminie i w zakresie ustalonym ustawą.

 4. obsługa CEIDG:


- zakładanie działalności gospodarczej,

- zawieszanie i wznawianie wykonywania działalności gospodarczej,

- zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

- zmiany we wpisach do CEIDG.

 • przygotowywanie projektów decyzji związanych z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą i cofaniem licencji i zezwoleń w zakresie kompetencji Wójta wynikających z Ustawy o transporcie drogowym.”


DO STANOWISKA OBSŁUGI RADY GMINY, ARCHIWISTA (SYMBOL „OR”) NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. W zakresie obsługi Rady Gminy i Wójta: • zapewnienie obsługi biurowej Rady Gminy, jej Komisji i Wójta,

 • wdrażanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, przekazywanie właściwym pracownikom Urzędu, jednostkom organizacyjnym i instytucjom oraz nadzór nad ich realizacją,

 • prowadzenie rejestru uchwał,

 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji,

 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady Gminy oraz Komisji,

 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,

 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji oraz ich protokołowanie,

 • przekazywanie do powszechnej wiadomości aktów prawa miejscowego, obwieszczeń
  oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

 • zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych przy wyborach do Rady Gminy, Wójta, Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP,

 • prowadzenie obsługi wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy,

 • zapewnienie obsługi referendum, konsultacji społecznych,

 • zapewnienie obsługi wyborów ławników ludowych do sądów powszechnych oraz członków kolegium ds. wykroczeń. 1. W zakresie organizacji imprez masowych i stowarzyszeń: • prowadzenie dokumentacji administracyjno-biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków międzygminnych oraz stowarzyszeń i fundacji,

 • rozpatrywanie podań i wydawanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz cofanie zezwoleń, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem wszelkich zbiórek publicznych oraz nad sposobem wykorzystania tą drogą uzyskanych środków,

 • prowadzenie rejestru zbiórek publicznych na podstawie zezwoleń,

 • sprawowanie nadzoru nad zgromadzeniami i imprezami,

 • prowadzenie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych”. 1. W zakresie archiwizacji: • prowadzenie archiwum zakładowego, przyjmowanie akt do archiwum na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego oraz udostępnianie pracownikom akt i innej dokumentacji znajdującej się w archiwum,

 • przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego i na makulaturę, dbanie o ład i porządek w archiwum.”

Post date: 2017-09-07 13:01:39
Post date GMT: 2017-09-07 13:01:39