Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/xviii-sesja-rady-gminy-wietrzychowice/
Export date: Mon Jan 30 18:12:08 2023 / +0000 GMT

XVIII SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2020 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie: • zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwala budżetowa gminy Wietrzychowice na 2020 rok.

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020 -2028

 • zmiany uchwały Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Wielkich.

 • zmiany uchwały Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych

 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice

 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wietrzychowice na rok szkolny 2020/2021

 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 1. Zapytania i wnioski sołtysów

 2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

 3. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 4. Zakończenie.


PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Moskal

Post date: 2020-07-15 09:53:06
Post date GMT: 2020-07-15 09:53:06