Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/z-a-w-i-a-d-o-m-i-e-n-i-e/
Export date: Mon Mar 27 10:57:54 2023 / +0000 GMT

Z A W I A D O M I E N I E
Rada Gminy Wietrzychowice
VIII Sesja w dniu 13 czerwca 2019, godz. 12:00
Radni - Sesja

OR.VIII.0002.8.2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 21.05.2019 r.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

  1. debata nad raportem

  2. uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wietrzychowice 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wietrzychowice

  2. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok,

  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wietrzychowice za 2018 rok,

  4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,

  5. zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2019 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2029.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Demblinie

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Małych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Wielkich.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pałuszyce – Nowopole 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pałuszyce - Nowopole 1. Zapytania i wnioski sołtysów.

 2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

 3. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 4. Zakończenie.


 
Post date: 2019-06-10 06:11:55
Post date GMT: 2019-06-10 06:11:55