Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-dla-zamowienia-o-wartosci-nie-przekraczajacej-wyrazonej-w-zlotych-rownowartosci-kwoty-30-000-euro-17/
Export date: Tue Jul 23 23:15:16 2024 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE - Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl - zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Wykonanie usług dostarczenia i rozrównania wraz z zagęszczeniem mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5, wyrównanie dróg transportu rolnego równiarką.1. Przedmiot zamówienia:


a) Dostarczenie i rozrównanie wraz z zagęszczeniem  mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm ze żwirowych frakcji piaskowca  do poszczególnych sołectw gminy


b) wyrównanie dróg transportu rolnego równiarką


Ilość  kruszywa do dostarczenia, oraz ilość godzin pracy równiarki zostanie ustalona po otrzymaniu ofert z Oferentem którego oferta zostanie wybrana.


Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew.14.


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ryszard Pochroń - inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.


2. Termin wykonania zamówienia


1 m-c od podpisania umowy


3. Opis wymagań stawianych wykonawcy


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia


4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej


Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


5. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, w terminie do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10.00


Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), 1 tony dostarczenia  w/w kruszywa, oraz cenę za 1 godzinę pracy równiarki./jak w załączonym formularzu oferta cenowa/


Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.


W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie 7 dni od dnia składania ofert.


7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy


Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję się Wykonawców, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Wietrzychowice;


adres: Urząd Gminy Wietrzychowice , 33-270 Wietrzychowice
email:gmina@wietrzychowice.pl
tel.: 14 6418045


  • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wietrzychowice   jest Pani Magdalena Cyprych-Waligóra; email: inspektor@cbi24.pl, tel. 825644302

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:


- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:


- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Jednocześnie wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wietrzychowice dn. 04.03.2019 r.


Wójt Gminy Wietrzychowice


/-/ mgr Tomasz Banek


Do pobrania:Post date: 2019-03-04 15:17:17
Post date GMT: 2019-03-04 15:17:17