Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-2/
Export date: Fri Apr 19 22:47:01 2024 / +0000 GMT

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ii i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49
1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przesyła zawiadomienie.
Post date: 2017-12-12 10:15:42
Post date GMT: 2017-12-12 10:15:42