Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów.  

Cena:  3 015 387,83 zł

Okres gwarancji:  84 miesiące


Do pobrania pełna treść zawiadomienia: