Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-o-zamiarze-rozpoczecia-przebudowy-drog-gminnych-i-mozliwosci-zglaszania-zainteresowania-udostepnieniem-kanalu-technologicznego/
Export date: Mon May 27 21:53:28 2024 / +0000 GMT

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

 1. Miechowice Wielkie  działka Nr 611

 2. Miechowice Wielkie  działka Nr 593

 3. Miechowice Wielkie  działka Nr 466

 4. Jadowniki Mokre       działka Nr 754

 5. Jadowniki Mokre       działka Nr 755

 6. Jadowniki Mokre       działka Nr 689

 7. Jadowniki Mokre       działka Nr 693

 8. Jadowniki Mokre       działka Nr 815

 9. Jadowniki Mokre       działka Nr 729

 10. Miechowice Małe      działka Nr 177

 11. Miechowice Małe      działka Nr 534

 12. Miechowice Małe      działka Nr 148

 13. Demblin                   działka Nr 109

 14. Wola Rogowska        działka Nr 673

 15. Wola Rogowska        działka Nr 677

 16. Wola Rogowska        działka Nr 387

 17. Wietrzychowice         działka Nr 303


Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:


Wójt Gminy Wietrzychowice


Wietrzychowice 19


33-270 Wietrzychowice


Woj. Małopolskie


Tel/fax  14 6418045


Jednocześnie  wyjaśnia się, że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego

 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie  udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym  mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja  zostaje umieszczona na stronie  internetowej zarządcy dróg arch.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka  18/20,  01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .


Wójt Gminy Wietrzychowice


/ - / mgr Tomasz BanekPowyższa informacja została zamieszczona dn. 30.11.2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod linkiem:

 
Post date: 2017-11-30 09:42:31
Post date GMT: 2017-11-30 09:42:31