Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

 1. Miechowice Wielkie  działka Nr 611
 2. Miechowice Wielkie  działka Nr 593
 3. Miechowice Wielkie  działka Nr 466
 4. Jadowniki Mokre       działka Nr 754
 5. Jadowniki Mokre       działka Nr 755
 6. Jadowniki Mokre       działka Nr 689
 7. Jadowniki Mokre       działka Nr 693
 8. Jadowniki Mokre       działka Nr 815
 9. Jadowniki Mokre       działka Nr 729
 10. Miechowice Małe      działka Nr 177
 11. Miechowice Małe      działka Nr 534
 12. Miechowice Małe      działka Nr 148
 13. Demblin                   działka Nr 109
 14. Wola Rogowska        działka Nr 673
 15. Wola Rogowska        działka Nr 677
 16. Wola Rogowska        działka Nr 387
 17. Wietrzychowice         działka Nr 303

Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

Woj. Małopolskie

Tel/fax  14 6418045

Jednocześnie  wyjaśnia się, że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego
 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie  udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym  mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja  zostaje umieszczona na stronie  internetowej zarządcy dróg arch.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka  18/20,  01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl .

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Powyższa informacja została zamieszczona dn. 30.11.2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod linkiem: