Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wietrzychowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://arch.wietrzychowice.pl  strony internetowej Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: ——

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych, lub treść alternatywna jest nieadekwatna do zawartości tychże treści,

– na stronie opublikowano dokumenty w formacie pliku jpg.,

– brak właściwego zastosowania semantycznych znaczników HTML oraz nagłówków we właściwej kolejności,

– niektóre elementy nawigacyjne polegają na ich charakterystykach zmysłowych,

– kontrast pomiędzy tekstem, a tłem nie jest w stosunku 4,5:1,

– przybliżając tekst, nie jest możliwe wyświetlenie go w jednej kolumnie,

– na stronie znajdują się istotne elementy, do których nie jest możliwy dostęp z poziomu klawiatury,

– nie wprowadzono mechanizmów pozwalających na wstrzymanie, zatrzymanie i ukrywanie automatyczne zmieniających się treści,

– wdrożono rozwiązanie polegające na ominiecie bloków, jednak mechanizm ten jest niekonkretny dla jego przeznaczenia,

– brak gwarancji poruszania się po stronie zgodnie z przyjętą konwekcją w kulturze, wykorzystując jedynie interface klawiatury,

– nie umożliwiono użytkownikom dotarcia do tej samej treści używając wielu dróg,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19

 

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kabat e-mail: gmina@wietrzychowice.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 146418045.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Urząd Gminy Wietrzychowie, 33-270 Wietrzychowice 19 posiada dwa wejścia. Wejście po schodach od strony drogi powiatowej oraz wejście od strony zachodniej (naprzeciw sklepu) które jest wyposażone w podjazd dla wózków zlokalizowany przy schodach. Drzwi do wejścia otwierają się automatycznie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum trzy dni przed planowaną wizytą

 

Aplikacje mobilne:

Urząd Gminy nie udostępnia aplikacji mobilnych.