Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ogloszenie-24/
Export date: Sun Jun 16 21:10:35 2024 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”,.

  1. Wymagania niezbędne:


- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- umiejętność  pracy z osobami starszymi,

- umiejętność bycia liderem, przywódcą,

- umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

- umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i

przyjaznej przestrzeni,

- obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

- dobra organizacja czasu pracy,

- cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Opieka na działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych
i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

  1. Warunki pracy


- umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 80 godzin miesięcznie)

- miejsce wykonywania zlecenia - Miechowice Wielkie 38; 33-270 Wietrzychowice

  1. Wymagane dokumenty:


- życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 08.07. 2019 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: ,, Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”:

osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

 
Post date: 2019-07-02 09:03:23
Post date GMT: 2019-07-02 09:03:23