OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”,.

  1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie średnie lub wyższe,

– posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

– umiejętność  pracy z osobami starszymi,

– umiejętność bycia liderem, przywódcą,

– umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

– umiejętność organizowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i

przyjaznej przestrzeni,

– obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

– dobra organizacja czasu pracy,

– cierpliwość, kreatywność, mile widziane uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka na działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki zajęć, opracowanie miesięcznych planów zajęć, organizacja wyjazdów integracyjnych
i uczestnictwo w tych wyjazdach, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.

  1. Warunki pracy

– umowa zlecenie (3 razy w tygodniu około 80 godzin miesięcznie)

– miejsce wykonywania zlecenia – Miechowice Wielkie 38; 33-270 Wietrzychowice

  1. Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończone kursy i szkolenia,

– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 08.07. 2019 roku do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: ,, Oferta na stanowisko Opiekun Klubu Seniora”:

osobiście w siedzibie GOPS lub pocztą na adres – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.