Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/xix-sesja-rady-gminy-wietrzychowice/
Export date: Tue Jul 23 5:19:08 2024 / +0000 GMT

XIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2020 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2020 rok.

  2. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach.

  3. przyjęcia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wietrzychowice na lata 2020-2032.

  4. zmiany Uchwały nr XIII/113/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice,

  5. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/114/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
   19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6. Zapytania i wnioski sołtysów

 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 9. Zakończenie.


                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY


                                                                                                 Piotr Moskal


 
Post date: 2020-08-25 10:19:39
Post date GMT: 2020-08-25 10:19:39