XIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2020 rok.
  2. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach.
  3. przyjęcia „programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wietrzychowice na lata 2020-2032.
  4. zmiany Uchwały nr XIII/113/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice,
  5. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/114/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
   19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal