INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)
  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Wietrzychowice

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wietrzychowice – budynek Oświaty, lub do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku.

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września.

 

Załączniki do pobrania: