Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach.