Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/xx-sesja-rady-gminy-wietrzychowice/
Export date: Tue Oct 3 4:16:59 2023 / +0000 GMT

XX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 21 września 2020 r. o godz. 12.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2020 r.

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020 -2028

  3. połączenia samorządowych instytucji kultury 6. Zapytania i wnioski sołtysów

 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 9. Zakończenie.


                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY


                                                                                                 Piotr Moskal

Post date: 2020-09-14 10:45:34
Post date GMT: 2020-09-14 10:45:34