XX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 21 września 2020 r. o godz. 12.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2020 r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020 -2028
  3. połączenia samorządowych instytucji kultury
 6. Zapytania i wnioski sołtysów
 7. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie.

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal