Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert/
Export date: Tue Apr 23 8:52:20 2024 / +0000 GMT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości


nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE 


Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19


tel./fax: (14) 6418045


e-mail: gmina@wietrzychowice.pl


zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia :


 Przebudowa  drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.775 w m.  Jadowniki Mokre Gmina Wietrzychowice
1.Przedmiot zamówienia: Przebudowa  drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.775 w m.  Jadowniki Mokre Gmina Wietrzychowice w zakresie, zgodnym z projektem budowlanym pozwoleniem wodno-prawnym i przedmiarem robót / w załączeniu / :

 1. Roboty przygotowawcze

 2. Rozbiórka elementów dróg i ulic

 3. Roboty ziemne

 4. Podbudowy

 5. Nawierzchnie

 6. Elementy ulic

 7. |Odwodnienie

 8. Roboty wykończeniowe 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ryszard Pochroń - inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice, i Marek Augustyński inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice

 1. Termin wykonania zamówienia


15.10.2017 r.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy


1)o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą                   i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali co najmniej 1 robotę polegające na wykonaniu robót  w podobnym zakresie o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto potwierdzone referencjami (obowiązkowo referencje te należy dołączyć do oferty)

3) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do opracowania Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

4) Wybrany wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi i gwarancji jakości wykonania       umowy na okres 5 lat.

 1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej


Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 21.07.2017 r. do godz. 13.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy. ( złożona na formularzu dołączonym do oferty ), referencje.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta                  o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu                i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie      7 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy


Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu Projekt budowlany i przedmiary robót

Wietrzychowice dn. 14.07.2017 r.

Do pobrania:

 1. Jadowniki_Mokre_OPISY TECHNICZNE_CHODNIK

 2. Jadowniki_Rys2_PZT Jadowniki_Rys3_1_PRZEKRÓJ_TYPOWY

 3. Jadowniki_Rys3_2_PRZEKRÓJ_TYPOWY

 4. Jadowniki_Rys4_Profil podłuzny rowu

 5. Jadowniki_Rys5_Wylot W1_W2

 6. Jadowniki_Rys6_studnia wpadowa

 7. Kosztorys ofertowy

 8. Przedmiar

 9. oferta cenowa chodnik Jadowniki mokre

 10. zaproszenie do składania ofert chodniki Jadowniki mokre

Post date: 2017-07-14 06:53:27
Post date GMT: 2017-07-14 06:53:27