LICZY SIĘ ROLNICTWO- POWSZECHNY SPIS ROLNY

#liczysięrolnictwo – Powszechny Spis Rolny 2020

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na 1 czerwca 2020 r. na terenie kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Zgodnie z ustawą, statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych, których wyniki pokazują obraz polskiego rolnictwa.

Kogo obejmuje spis

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

  • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu

Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego został określony w załącznikach nr III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1091 oraz w załączniku nr 2 do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

W spisie rolnym zostanie zadane szereg pytań pogrupowanych w działy dotyczące cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów oraz aktywności ekonomicznej.

Sposób przekazywania danych

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego może przekazać dane w formie:

  • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego
  • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokona samospisu internetowego albo nie przekaże danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Dla wszystkich, którzy nie będą mieli dostępu do Internetu, gminne biura spisowe zapewnią punkt spisowy, gdzie każdy mieszkańc będzie mógł wypełnić obowiązek spisowy.

Spis rolny zostanie przeprowadzany z wykorzystaniem bezpiecznych technologii informatycznych i komunikacyjnych, za pomocą systemu teleinformatycznego spełniającego wymagania bezpieczeństwa w sposób gwarantujący poufność, integralność i dostępność informacji z uwzględnieniem ich autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.

Ochrona danych zebranych w ramach spisu

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes GUS.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przeprowadzenia spisu rolnego przez służby statystyki publicznej nie będą miały zastosowania artykuły: 15, 16, 18 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z prawa: dostępu do przekazanych danych, do sprostowania przekazanych danych, do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu.

Struktura aparatu spisowego

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

  • Centralne Biuro Spisowe (CBS):
   • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut,
   • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz,

 

  • Wojewódzkie Biuro Spisowe (WBS):
   • Wojewódzki Komisarz Spisowy – Wojewodowa,
   • Zastępca  Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego,

 

  • Gminne Biuro Spisowe (GBS):
   • Gminny Komisarz Spisowy – wójt, burmistrz prezydent,
   • Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – osoba wyznaczona przez Gminnego Komisarza Spisowego

Jak rozpoznać rachmistrza spisowego?

Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

  • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
  • numer identyfikatora;
  • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
  • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem
  • gospodarstwa rolnego;
  • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
  • podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
  • okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/

Podstawa prawna oraz cel spisu

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).