Demblin

Demblin swoimi korze­niami sięga do wczesnego śre­dniowiecza. Zajmował wtedy szczególną pozycję wśród wszyst­kich osad prawobrzeżnej Wisły. Znajdował się tutaj gród, którego powstanie datuje się na IX – XI w., chociaż na podstawie badań arche­ologicznych wydzielono także wcześniejszą jego fazę, sięgającą VII w. W latach 1123 – 1125 istniał w Opatowcu przewóz przez Wisłę, którego strzegł dembliński gród. Materiały historyczne wspominają pierwszych właścicieli tej wioski dopiero pod koniec XIV wieku. Byli to: w 1381 r. – Gierosz Zbyszko – łowczy sandomierski, w 1403 r. Zbyszko de Dymlin herbu Pobłóg, zaś w latach 1467 – 1469 Paweł Rogala. Na przestrzeni wie­ków Demblin wielokrotnie zmie­niał swoich właścicieli. Ostat­nim był Henryk Wysocki. Podczas II wojny świa­towej, w starym bu­dynku szkoły, stacjonował odział wojska i żandar­merii niemieckiej.

 • powierzchnia: 438,39 ha
 • mieszkańcy: 297 osób
 • sołtys: Sylwester Wojciechowski
 • rada sołecka:
  • Agnieszka Kuska
  • Józef Partyka
  • Józef Śliwa
  • Leszek Wojciechowski