DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.( miesięczny dochód 214,75 zł)

Powyższy dochód ma zastosowanie u osób , które składają wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek wychowawczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.