DOKONANO ODBIORU TECHNICZNEGO WIAT GRILLOWYCH ORAZ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działalność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4  Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 24.11.2021r.  odbyły się czynności odbiorowe w związku z zakończeniem realizacji zadania pn: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Inwestycja została  zrealizowana   w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 , tytuł operacji: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice. Wysokość dofinansowania  to 63%. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy realizacji zadania w miejscowości Miechowice Małe, druga część w miejscowości Nowopole i Demblin.

W ramach inwestycji w Miechowicach Małych została  wybudowana wiata z grillem, plac wokół wiaty został wyłożony  kostka brukową , ścieżka rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Szlak szmaragdowy” o łącznej długości 6,40 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 479 436,62 zł brutto. W ramach inwestycji w miejscowości Nowopole i Demblin  zostały   wybudowane dwie wiaty wraz z wyłożeniem powierzchni pod nimi kostką brukową , w miejscowości Nowopole, została   wykonana także ścieżka  rowerowa z asfaltu oraz trasa rowerowa „Błękitny szlak” o łącznej długości 8,90 km. Całkowita wartość zadania dla tej części wynosi: 155 978,57 zł brutto.

Oficjalny odbiór wyżej wymienionego zadania zostanie ustalony w innym terminie.