INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
informuje, że

Sądecki Ośrodek Interwencji Krysysowej z siedzibą w Nowym Sączu będzie kontynuował realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej polegąjącej  na prowadzeniu

Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatru Tarnowskiego.

Osoby znajdujace się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach mogą liczyć na pomoc w zakresie specjalistycznych usług, miedzy innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także w uzasadnionej sytuacji udzielenia schroninienia w hostelu.

Również Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy udziela pomocy osobom w kryzysowych sytuacjach w tym także w związku z przemocą w rodzinie.

Kontakt: ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36 lub 14 655 66 59

Ponadto informuje się, że
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego udziela wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestepstwem.

W ramach wsparcia można skorzystać z:

Darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu);

oraz pomocy materialnej.

Punkty udzielania pomocy znajduja się w Tarnowie (ul. Krakowska 13/10, tel. 519 820 707)

oraz w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 17a, tel. 513 074 413

e-mail: pokrzywdzeni@fundacjatarnowskiego.pl

Osoby które potrzebują: informacji, wsparcia czy pomocy w zakresie przemocy w rodzinie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
(budynek Urzędu Gminy pokój 25. tel 146418150, w godzinach pracy GOPS.
Całodobowo problem przemocy w rodzinie można zgłaszać na Policję
(Komisariat Policji w Żabnie  ul.Piłsudskiego 3133-240 Żabno Telefon: 14 62 82 420)

Na terenie Gminy Wietrzychowice problemem przemocy w rodzinie zajmuje sie Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele: służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz policji.

 

Zespół Interdyscyplinarny działa w dwóch zakresach.

  1. a) Pierwszy zakres obejmuje prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, dotyczących tematu przemocy w rodzinie, a tym samym zapobieganiu temu zjawisku.b)  Drugi zakres działania Zespołu Interdyscyplinarnego polega na reagowaniu na zaistniałe już  fakty przemocy w rodzinie czyli prowadzenie “Niebieskich Kart”  W ramach prowadzenia tej procedury, Zespół Interdyscyplinarny opracowuje Indywidualny Plan Pomocy.
    Działania skierowane są zarówno do osoby pokrzywdzonej jaki i do osoby stosującej przemoc. Osoby te mogą skorzystać nieodpłatnie z porad psychologa czy prawnika. Ponadto prowadzone są przez funkcjonariuszy policji i pracowników socjalnych, cykliczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny, w celu monitorowania sytuacji domowej. Jeżeli przemoc nosi znamiona znęcania się, zawiadamiana jest Prokuratura Rejonowa o wszczęcie postępowania z art. 207 Kodeksu Karnego. W przypadku nadużywania alkoholu zawiadamia się Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wietrzychowicach, która ma prawo złożyć wniosek do Sądu o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej.

 

W razie konieczności zapewnienia schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie, kieruje się osoby do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) w Tarnowie lub w Nowym Sączu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym istnieje także możliwość uzyskania od prokuratora nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, zakazu zbliżania sie do osoby pokrzywdzonej lub zastosowania aresztu tymczasowego.