Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2018 r. poz. 2068 z póź. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

 1. Wietrzychowice działka nr 557
 2. Wietrzychowice działka nr 142
 3. Wietrzychowice działka nr 560
 4. Sikorzyce działka nr 113
 5. Sikorzyce działka nr 545
 6. Sikorzyce działka nr 483
 7. Demblin działka nr 595
 8. Wola Rogowska  działka nr 670
 9. Wola Rogowska  działka nr 377
 10. Wola Rogowska  działka nr 898
 11. Wola Rogowska  działka nr 91
 12. Jadowniki Mokre działka nr 724
 13. Jadowniki Mokre działka nr 520

Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice
Wietrzychowice 19
33-270 Wietrzychowice
Woj. Małopolskie
Tel/fax 14 64188045

Jednocześnie wyjaśnia się, ze zgodnie z art. 4 pkt. 15a  cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego,
 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wbudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej zarządcy dróg arch.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości na stronie prezesa urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Powyższa informacja została zamieszczona dn. 10.12.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod linkiem: