INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 124 894,11 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 11/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

  • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach , 33-270 Wietrzychowice 33

Do pobrania pełna treść informacji: