“MPOWER”- MŁODZI GOTOWI DO AKCJI

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. „MPOWER – Młodzi gotowi do akcji” .

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.- 31.07.2022 r.

Obszar realizacji projektu obejmuje następujące powiaty: chrzanowski, oświęcimski, brzeski, tarnowski, m. Tarnów.

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba  w wieku 15 – 29 lat, wyłącznie bierna zawodowo (w tym w szczególności osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), zamieszkująca i/lub ucząca się na terenie objętym wsparciem (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, brzeski, tarnowski, m. Tarnów), należąca minimum do jednej z poniższych podgrup:

 1. zamieszkująca obszary wiejskie poza ZIT,
 2. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. rodzic powracający na rynek pracy.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 1. diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu– opracowanie IPD – Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia / kursy,
 4. staże zawodowe,
 5. stypendia szkoleniowe i stażowezatrudnienie subsydiowane,
 6. wsparcie mentorskie w zakresie kompetencji społecznych,
 7. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

Biura Projektu – wydzielone do realizacji projektu:

 1. a)  Towarzystwo Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszczące się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00
 2. b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszczące się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu