OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 108 ust.1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz.U. z 2017r. poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

                                            zawiadamiam, że

na wniosek inwestora:     GMINA WIETRZYCHOWICE

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

  1. W dniu 22.08.2018r. została wydana przez Wójta Gminy Wietrzychowice decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

na budowę sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1335K na dz. nr 449 i 682 w miejscowości Wola Rogowska wraz z siedmioma stanowiskami słupowymi i montażem pięciu sztuk lamp ulicznych typu LED na dz. nr 449 oraz zabudowa rozdzielni zabezpieczająco-sterującej z zegarem astronomicznym na dz. nr 682 w miejscowości Wola Rogowska.

W związku z powyższym od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie  za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji, w Urzędzie Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice lub przesłać pocztą na wskazany adres.

Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Według art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                   WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

mgr Tomasz Banek

-/-