OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

podaje do wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrzno- kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 1335K na dz. nr 449 i 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice.

W ciągu 14 dni od wywieszenia obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy  pokój nr 6 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy.

 

                                                       WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE