OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Remont drogi nr K202824 “Miechowice Wielkie przez wieś” działka nr 492 w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: