OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”: