OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

 


Do pobrania: