OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH, 33-270 WIETRZYCHOWICE 19

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W

 URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH

33-270 Wietrzychowice 19

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: administracyjne, prawnicze
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZP, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów .
 • prawo jazdy kat. B.
 • posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
 • umiejętność planowania, zarządzania pracą oraz czasem,
 • wysoka kultura osobista.

     3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • Opracowywanie planów z zakresu zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz przepisy wykonawcze oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów Ustawy PZP.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy Wietrzychowice w zakresie organizacji udzielania zamówień publicznych oraz powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Opracowanie, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 • Przygotowywanie specyfikacji przetargowej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do przeprowadzania procedury zamówień publicznych.
 • Sporządzanie dla potrzeb Wójta okresowych informacji z wykonanych zamówień publicznych.
 • Bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy PZP, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji oraz przygotowywanie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umów, informacji, odpowiedzi itp.).
 • Prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszenia skarg.
 • Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
 • Wnioskowanie do służb księgowości o zwrot wadium wykonawcom.
 • Opracowanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych na potrzeby Prezesa Urzędu Zamówień publicznych i Wójta Gminy Wietrzychowice.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na korespondencji dot. zamówień publicznych skierowana do rozpatrzenia przez Wójta.
 • Przygotowywanie wystąpień w imieniu Wójta Gminy Wietrzychowice do Urzędu Zamówień Publicznych
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Współpraca w zakresie wykonywania zadań z gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
 • praca biurowa,
 • wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 • bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,
 • praca przy komputerze.

 5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

   6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 • kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści:

„Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wietrzychowicach, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Podinspektor ds. zamówień publicznych”,

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 1 Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 28  grudnia 2020 roku do godziny 1530 (decyduje data i godzina wpływu) /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Wietrzychowice, dnia 14 grudnia 2020 roku

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                        /-/ mgr Tomasz Banek        


Do pobrania: