OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: techniczne, administracyjne, ekonomiczne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) prawo jazdy kat. B.

  1. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),

3) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

4) ogólna znajomość zasad kosztorysowania,

5) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność,  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,

6) umiejętność planowania, zarządzania pracą oraz czasem,

7) wysoka kultura osobista.

  1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) przygotowywanie propozycji zadań z zakresu inwestycji, remontów planowanych do realizacji oraz współudział w opracowywaniu projektu budżetu w zakresie wydatków na te cele,

2) określanie zasad polityki inwestycyjnej gminy i opiniowanie inwestycji inicjowanych przez mieszkańców gminy,

3) udzielanie pomocy w organizacji prac przy udziale ludności, a w szczególności pomocy organizacyjnej w przygotowaniu przedsięwzięć w zakresie kanalizacji,

4) prowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji oraz ocena ich wykonania,

5) przygotowywanie i prowadzenie inwestycji z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych oraz składanie informacji o ich realizacji co najmniej w okresach sprawozdawczych,

6) współpraca w przygotowaniu, ogłaszaniu przetargów na roboty budowlane inwestycje, remonty itp.,

7) przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, remontowe, prace projektowe, wykonawstwo, sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, aktualizacja wycen,

8) powoływanie inspektora nadzoru na każde zadanie inwestycyjne, remontowe oraz czynowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) współpraca z wykonawcami oraz inspektorami nadzoru celem jak najlepszej realizacji inwestycji i remontów,

10) dokonywanie protokolarnego odbioru robót inwestycyjnych, remontowych i przekazywanie tych robót właściwym podmiotom,

11) dokonywanie rozliczeń zadań inwestycyjnych wspólnie ze Skarbnikiem Gminy,

12) opracowywanie opinii o celowości gospodarczej przedsięwzięć będących przedmiotem decyzji  o warunkach zabudowy,

13) stosowanie procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych,

14) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem terenu gminny w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

15) prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych oraz rejestru dokumentacji projektowej,

16) wydawanie dzienników budowy na każde zadanie inwestycyjne lub remontowe oraz jego kontrola,

17) współudział w opracowaniu programu rozwoju infrastruk­tury technicznej Gminy,

18) tworzenie wieloletnich, rocznych i bieżących planów w za­kresie inwestycji i remontów w uzgodnieniu z poszczegól­nymi komórkami organizacyjnymi,

19) nadzór nad terminowością realizacji umów,

20) przygotowywanie dokumentacji celem uzyskania decyzji na użytkowanie inwestycji,

21) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie prowadzonych spraw oraz sprawozdawczości,

22) opracowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych na planowane inwestycje oraz uzgadnianie i rozeznanie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w formie dotacji lub z innych funduszy pomocowych,

23) współudział w procesie przygotowywania wniosków o udzielenie pożyczek i kredytów oraz dotacji i ich umorzeń w zakresie zadań inwestycyjnych.

24) opracowanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw w tym analiz i sprawozdań do GUS,

25) kompletowanie i bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,

2) praca w terenie,

3) wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

4) bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,

5) praca przy komputerze.

  1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) list motywacyjny,

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy, szkolenia,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9) oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści: „Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wietrzychowicach, w celu udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”,

12) wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,

13) kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 1 Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 9  listopada 2020 roku do godziny 1200 /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Wietrzychowice, dnia 27 października 2020 roku

Wójt Gminy

/-/ mgr Tomasz Banek


Do pobrania: