OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.


Treść ogłoszenia, wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1380695,ogloszenie-wojta-gminy-wietrzychowice-o-przeprowadzeniu-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi.html