OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

  1. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 06.11.2018 r. do 13.11.2018 r.

  1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do projektu ww. Programu.

USC.426.13.2018

Wietrzychowice, dn. 15.11.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek