OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.


1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt UCHWAŁY RADY GMINY WIETRZYCHOWICE w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice, stanowiący załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o  przedmiotowym projekcie.

2. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 27.02.2018 r. do 05.03.2018 r.

3. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do ww. uchwały.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek